ÇOKLU DOĞUM YAPAN MUHTAÇ AİLELERE NAKDİ DESTEK

ÇOKLU DOĞUM YAPAN MUHTAÇ AİLELERE NAKDİ DESTEK VERİLMESİ YARDIM PROGRAMI

 

Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması ve Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gözetilerek çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç haneler için geliştirilen ve Fon kaynağı ile finanse edilmek suretiyle merkezi düzenli nakdi yardım yapılmasına ilişkin programın 12/11/2018 tarihinde başlamıştır. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu hanelerde; çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş, merkezi düzenli nakdi yardım programıdır.

 

Yararlanma Şartları

  1. Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünün altında olması hususunun Mütevelli Heyeti kararı ile tespit edilmiş olması,

3.Müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve üstü çocukların olması,

4.Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde kayıtlı olduklar sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerini yaptırmış olmaları,

5. Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde yaptırılan sağlık kontrollerine ilişkin verilerin Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine aktarılmış olmasıgerekir.

 

Bu yardım programı kapsamında;

1. Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, sosyal güvenceli kişi ya da kişilerin olması, bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.

2. Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, evde bakım yardımı, SED (Sosyal Ekonoik Destek), 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) yararlanılması, bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.Ancak Mütevelli tarafından yapılacak hane muhtaçlık değerlendirmesinde hanenin yararlandığı düzenli yardımlar değerlendirmeye alınacaktır.

3. 2828 sayılı Kanun kapsamında olup kurum bakımında olan çocuklar ile hükümlü ve tutuklular bu yardım programından yararlanamazlar.

 

Yardım Miktarı ve Süresi

Bu yardım programı kapsamında, canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan çocuklardan her birine aylık 150 TL nakdi yardım yapılır. Yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, hak sahiplerine merkezi ödeme olarak PTT üzerinden aktarılır.

 

Değerlendirme

Bu yardım programı kapsamında yapılan müracaatlar hane temelli değerlendirilir.

Bu yardım programı kapsamında, müracaatçı ve aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaz.

Programdan yararlanmak için, ilk defa müracaat eden kişilerin işlemleri hane ziyareti yapılmadan sonuçlandırılmaz.

Vakfa yapılan müracaat üzerine yardım müracaat kaydı oluşturulan kişi için, Vakıf tarafından BSYBS kullanılarak yapılan sorgulama ve hane ziyareti sonucunda, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünün altında olup olmadığı değerlendirilir.

Müracaat kaydı oluşturulan kişi ile ilgili değerlendirme işlemi en geç 30 gün içerisinde ilgili Vakıf tarafından yapılarak ilk toplantıda karar verilmek üzere MH’ye gönderilir.

Karar:  Vakıfça yapılan değerlendirme sonucunda karar verilmek üzere Mütevelli Heyeti gündemine alınan yardım talepleri Vakıf değerlendirmesi göz önüne alınarak en geç yardım müracaat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde karara bağlanır.

 

İtiraz

Mütevelli Heyeti tarafından verilen yardım ret kararına karşı, müracaatçı tarafından kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili Vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir.

Vakfa yapılan itirazlar, geciktirilmeksizin MH tarafından değerlendirilerek, sonucu itiraz dilekçesinin Vakıf kayıtlarına girdiği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

 

ÖdemeDönemleri

(1) Program kapsamında hak sahibi ödemeleri, yılın tek ayları olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır.

(2)    Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak her ayın 24’ü ile 28’i arasında T.C. Kimlik Numarasının son rakamı;

           2.1.  “0” olanlara ilgili ödeme ayının 24’ünde,

           2.2.  “2” olanlara ilgili ödeme ayının 25’inde,

           2.3.  “4” olanlara ilgili ödeme ayının 26’sında,

            2.4.  “6” olanlara ilgili ödeme ayının 27’sinde,

            2.5.  “8” olanlara ilgili ödeme ayının 28’inde yapılır.

 (3)   Bu kapsamda yapılan ödeme takvimi değişiklikleri Genel Müdürlük yetkisindedir.

Sosyal Medya

twitterrss