MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI

Asker çocuğu yardım programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.

Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.

            Başvuru:

Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. MAAY Programı kapsamındaki asker anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.

Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.

           Yararlanma Şartları:

Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun;

a) 18 yaşını doldurmamış olması,

b) Babasının askerde olması,

c) Bekâr olması,

d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,

e) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması,

f) Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanmaması,

g) Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması,

h) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,

i) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,

j) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,

gerekmektedir.

Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz.

Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.

           Haksahibi Kişinin Yardım Programlarından Yararlanma Şartları:

Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;

a) Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,

b) Sosyal güvenceli olmaması,

c) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,

d) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,

e) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanması,

gerekmektedir.

Ayrıca, asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;

a) Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması,

b) Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,

c) Hanesinde ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvenceli olması,

bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.

Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır.

             Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması:

Asker çocuğu yardım programında fesih işlemi, Vakıflar tarafından sistem üzerinden (MH kararı ile) ya da BSYHBS tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde otomatik olarak yapılabilmektedir.

Asker çocuğu yardım programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından;

a) Hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının ya da hak sahibinin sosyal güvenceli olarak işe girdiğinin sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi,

b) Fayda sahibi çocuğun kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunduğunun tespit edilmesi,

c) Fayda sahibi çocuğun diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalandığının tespit edilmesi,

d) Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili SYDV dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

halinde yardımın MH tarafından feshedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, üstte yer alan (a) bendinde belirtilen sosyal güvenceli olma durumu ile (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumların merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilmesi halinde asker çocuğu yardım programı MH kararı aranmaksızın, BSYHBS tarafından otomatik olarak feshedilir.

Bunun dışında MH tarafından tespit edilemese de;

a) Fayda sahibi çocuğun vefatı,

b) Hak sahibinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı,

c) Fayda sahibi çocuğun 18 yaşını doldurması,

d) Yardımı alan hak sahibinin veya fayda sahibinin ikametini ilgili SYDV dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

e) Fayda sahibi çocuğun evlenmesi,

f) Fayda sahibi çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalandığının tespit edilmesi,

g) Fayda sahibi çocuğun bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalandığının tespit edilmesi,

h) Fayda sahibi çocuğun 2022 sayılı kanun kapsamında aylık aldığının tespit edilmesi,

durumlarından herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, asker çocuğu yardım programı MH kararı aranmaksızın BSYHBS tarafından otomatik olarak feshedilir.

Ayrıca, üstte maddeler halinde belirtilen durumların Vakıflar tarafından tespiti halinde de MH kararı ile BSYHBS üzerinden yardım programı feshedilir.

BSYHBS üzerinden MH kararı ile veya merkezi sorgular neticesinde, yardımı otomatik olarak feshedilenlerin ilgili durumları (ikamet değişikliği durumu hariç) ortadan kalksa dahi, yardımları BSYHBS tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin yardımlarının yeniden başlatılabilmesi için programa tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin Vakıflar tarafından baştan başlatılması gerekmektedir.

Asker çocuğu yardım programının durdurulması işlemi yalnızca BSYHBS tarafından her ödeme dönemi öncesinde gerçekleştirilen merkezi sorgulamalar neticesinde otomatik olarak yapılabilir. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğunun veya MAAY programı kapsamındaki yardımının feshedildiğinin, merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilmesi halinde, asker çocuğu yardım programı MH kararı aranmaksızın, BSYHBS tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur.

Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı durduran sosyal güvenceli olma durumunun ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tespit edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir sebepten dolayı MH tarafından feshedilmemiş olan hak sahiplerine yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın yardımları tekrar verilmeye devam edilir.

Sosyal güvenceli olma durumunun ortadan kalktığının 1 yıl ve sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin AÇP programına tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme hesaplanmaz.

Asker çocuğu yardım programı, hak sahibi eşin MAAY programı kapsamındaki yardımının feshedilmesi nedeniyle durdurulmuşsa durdurulan yardım, fesih nedeninin ortadan kalktığı dönem itibariyle yeniden başlatılır.

 

Sosyal Medya

twitterrss