Vakıfların Kuruluşu

 

Türk toplumu dinimizin, geleneklerimizin, örf ve âdetlerimizin de etkisiyle sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya çok büyük önem veren bir toplumdur; sosyal yardımlaşma, toplumumuzun temel unsurlarından biridir.

Gelir seviyesi yükseldikçe, sosyal güvenlik kuruluşları da kapsamlarını genişletmektedir. Ancak bu esnada hiç bir sosyal güvenlik kuruluşunun gücünün ulaşmadığı, yetmediği bazı münferit durumlar ortaya çıkmaktadır. Toplum vicdanını rahatsız eden bu durumun sosyal adalet ilkeleri içerisinde halledilmesi ve bu gibi hiç bir kişi ya da kuruluşun el uzatamadığı kimselere ulaşılması için, yeni bir sosyal müesseseye/kuruma ihtiyaç olduğu ve bu yeni sosyal sistemin yereldeki yöneticiler merkezdekilere nazaran halkın ihtiyaçlarından daha rahat ve kolay haberdar olacaklarından merkezden yönetimle değil, halkın yakından faydalanabileceği ve katkıda bulunacağı bir yapıda olması gerektiği düşüncesiyle mülkî ve mahallî idareciler tarafından yürütülmesinin yerinde olacağı inancı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kuruluşunun temelini teşkil etmektedir (TBMM Tutanak Dergisi,1986).

3294 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede 17.07.1986 tarihli ve 19167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1986/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yer verilen resmi senetle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur.

( http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3294.pdf)

 

Her il ve ilçede kurulmuş bulunan 1000 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunmaktadır.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının her il ve ilçede kurulacağına ilişkin 3294 sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü karşısında bundan sonra kurulacak il ve ilçelerde de Kanunun öngördüğü şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kurularak teşkilatlandırılacaktır.

Sosyal Medya

twitterrss